Luật về bảo mật thông tin bệnh nhân

Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 quy định

Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư

1. Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

2. Thông tin quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định.

Như vậy, ngoài Bộ Luật Dân sự quy định về quyền được bảo vệ về bí mật đời tư, hình ảnh… của con người thì Luật riêng còn quy định về quyền được giữ bí mật thông tin về hồ sơ bệnh án của con người. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được cung cấp cho bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định và được pháp luật quy định rõ. Ngoài các trường hợp quy định thì việc công bố, tiết lộ thông tin về hồ sơ bệnh án của người bệnh là vi phạm pháp luật.

Nguồn: Luật dân sự