GÓI KHÁM HẬU COVID

 1. Gói cơ bản
 • Khám tổng quát
 • Sp02: Đo nồng độ oxy trong máu
 • X-Quang phổi thẳng
 • Đo điện tim (ECG)
 • Siêu âm tim
 • Phế thân ký – DLCO (kiểm tra chức năng phổi)
 • Công thức máu
 • VS (Kiểm tra tốc độ lắng)
 • D-Dimer (kiểm tra tình trạng huyết khối trong máu)

2. Gói cao cấp

 • Khám tổng quát
 • Sp02: Đo nồng độ oxy trong máu
 • X-Quang phổi thẳng
 • Đo điện tim (ECG)
 • Siêu âm tim
 • Phế thân ký – DLCO (kiểm tra chức năng phổi)ư
 • CPET (tầm soát sớm chuyên sâu về hô hấp và tim mạch)
 • Công thức máu
 • VS (Kiểm tra tốc độ lắng)
 • D-Dimer (kiểm tra tình trạng huyết khối trong máu)

3. Gói trẻ em

 • Khám tổng quát
 • Sp02: Đo nồng độ oxy trong máu
 • X-Quang phổi thẳng
 • Đo điện tim (ECG)
 • Siêu âm tim
 • IOS + HHK có thử thuốc (kiểm tra chức năng phổi)