Tuần 22: Lịch khám chuyên khoa

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06
SÁNG
7h – 12h
 Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs. Hạnh – Bs. Hương
 Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu Bs. Loan
Bs. Cẩm Huyên
 Bs. Huyền  Bs. Huyền  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ
CHIỀU
13h15 – 17h
 Bs. Hữu Hạnh  PGS. Lan  PGS. Lan Bs. Kim Huyên
 Bs. P.Thư  Bs. Kim Thu  Bs. Khánh  Bs. Thuận  Bs. Thuận
 Bs. Út  Bs. Vũ  Bs. Út  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ
TỐI
17h – 20h
Bs. Cường Bs. Vinh Bs. Hương Bs. Kim Thu Bs. Vinh Nghỉ